COP 21 / Klímaváltozás

 • Klíma - összegző jelentés a nemzeti hozzájárulások hatásáról - Laurent Fabius nyilatkozata

  A klímaegyezmény titkársága ma bemutatta 146 állam által október 1-ig nyilvánosságra hozott nemzeti hozzájárulások hatásáról készült összegző jelentését a párizsi konferencia véghajrájában.

  lire la suite

 • Élő bolygónk

  lire la suite

 • A városok elkötelezték magukat a klímaváltozás elleni küzdelem mellett, amit Európának támogatni kell

  Közös nyi­lat­ko­za­tuk­ban a vá­ros­ve­ze­tők je­lez­ték, hogy szo­ro­san együtt­mű­köd­nek a klí­ma­vál­to­zás el­len el­kö­te­le­zett, nem eu­ró­pai vá­ro­sok­kal is a hosszú tá­vú kör­nye­zet­vé­del­mi stra­té­gi­ák ki­dol­go­zá­sá­ban, azért, hogy min­den­ki szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé vál­ja­nak a tisz­ta ener­gi­ák. Mindezek ér­de­ké­ben az uni­ós vá­ro­sok kez­de­mé­nye­ző­ként kí­ván­nak fel­lép­ni az üveg­ház­ha­tá­sú gá­zok ki­bo­csá­tá­sá­ért fe­le­lős te­rü­le­te­ken (tö­meg­köz­le­ke­dés, há­zak szi­ge­te­lé­se, hul­la­dék­fel­dol­go­zás, ener­gia­el­lá­tás). Az alá­írók ar­ra kér­ték az Európai Bizottságot, Tanácsot és Parlamentet, hogy köz­vet­len pénz­ügyi tá­mo­ga­tá­sok­kal - egye­bek mel­lett a be­fek­te­tés­ösz­tön­ző Juncker-csomag ke­re­té­ben - já­rul­ja­nak hoz­zá a nagy­vá­ro­sok kez­de­mé­nye­zé­se­i­hez.

  lire la suite

 • Arktisz: a klímaváltozás előretolt őrszeme

  Tekintsék meg az „Északi szélesség 79°: a klímaváltozás szívében” című multimédiás anyagot, és fedezzék fel az egyedi és védett helyszínen – félúton Európa és az északi sark között –, a norvégiai Spitzbergákon elhelyezkedő legészakibb tudományos bázist.

  lire la suite

 • Klímaváltozás / A manilai felhívás

  François Hollande 2015. február 25. és 27. között államfői látogatást tett a Fülöp-szigeteken. Az alábbiakban közöljük a francia köztársasági elnöknek és Fülöp-szigeteki kollégájának a klímaváltozás elleni cselekvésre szólító manilai felhívását.

  lire la suite

 • Klíma – Új kilátások 2050-re

  A Meteorológiai Világszervezet és a francia meteorológiai intézet, a Météofrance legújabb, 2050-re szóló előrejelzései, amelyek 40°C fok feletti csúcshőmérsékleteket jósolnak Franciaországban, drámaian illusztrálják a klímaváltozás következményeit arra az esetre, ha nem hoznak a globális felmelegedés mértékét 2°C alá szorító intézkedéseket.

  lire la suite

Oldal tetejére