A városok elkötelezték magukat a klímaváltozás elleni küzdelem mellett, amit Európának támogatni kell

Közös nyi­lat­ko­za­tuk­ban a vá­ros­ve­ze­tők je­lez­ték, hogy szo­ro­san együtt­mű­köd­nek a klí­ma­vál­to­zás el­len el­kö­te­le­zett, nem eu­ró­pai vá­ro­sok­kal is a hosszú tá­vú kör­nye­zet­vé­del­mi stra­té­gi­ák ki­dol­go­zá­sá­ban, azért, hogy min­den­ki szá­má­ra hoz­zá­fér­he­tő­vé vál­ja­nak a tisz­ta ener­gi­ák. Mindezek ér­de­ké­ben az uni­ós vá­ro­sok kez­de­mé­nye­ző­ként kí­ván­nak fel­lép­ni az üveg­ház­ha­tá­sú gá­zok ki­bo­csá­tá­sá­ért fe­le­lős te­rü­le­te­ken (tö­meg­köz­le­ke­dés, há­zak szi­ge­te­lé­se, hul­la­dék­fel­dol­go­zás, ener­gia­el­lá­tás). Az alá­írók ar­ra kér­ték az Európai Bizottságot, Tanácsot és Parlamentet, hogy köz­vet­len pénz­ügyi tá­mo­ga­tá­sok­kal - egye­bek mel­lett a be­fek­te­tés­ösz­tön­ző Juncker-csomag ke­re­té­ben - já­rul­ja­nak hoz­zá a nagy­vá­ro­sok kez­de­mé­nye­zé­se­i­hez.

http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/03/25/pour-lutter-contre-le-changement-climatique-les-villes-s-engagent-et-l-europe-doit-les-appuyer_4600894_3232.html

Megjelenés dátuma : 10/11/2015

Oldal tetejére